Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unbendingness /'ʌn'bendiɳnis/  

  • Danh từ
    tính chất cứng, tính chất không uốn cong được
    tính chất cứng cỏi; tinh thần bất khuất