Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unavoidableness /ʌnə'vɔidəblnis/  

  • Danh từ
    tính chất không thể tránh được