Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unattended /,ʌnə'tendid/  

 • Tính từ
  không có chủ có mặt tại chỗ
  unattended luggage
  hành lý không có chủ đi theo
  bỏ mặc
  they left the baby at home unattended all evening
  họ bỏ mặc đứa bé ở nhà suốt buổi tối