Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unarranged /'ʌnə'reindʤd/  

  • Tính từ
    không sắp xếp, không sắp đặt trước