Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unaccountable /,ʌnə'kaʊntəbl/  

 • Tính từ
  không thể giải thích, không thể hiểu
  sự biến mất của anh ta là hoàn toàn không thể giải thích được
  (+ to) không chịu trách nhiệm

  * Các từ tương tự:
  unaccountableness