Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unacceptably /,ʌnək'septəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] không thể chấp nhận được
    unacceptably low standards
    những tiêu chuẩn thấp một cách không thể chấp nhận được