Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unabated /,ʌnə'beitid/  

 • Tính từ
  (thường vị ngữ)
  không giảm sút (cơn bão, cơn khủng hoảng…)
  our enthusiasm remained unabated
  nhiệt tình của chúng tôi vẫn không giảm sút

  * Các từ tương tự:
  unabatedly