Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

umbrella-tree /ʌm'brelətri:/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây mộc lan hoa ba cánh