Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

umbrella-stand /ʌm'brelə'stænd/  

  • Danh từ
    giá để dù; giá cắm lọng