Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ăng ten hình dù (như) umbrella antenna