Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

umbrageous /ʌm'breidʤəs/  

  • Tính từ
    có bóng cây, có bóng râm
    mếch lòng

    * Các từ tương tự:
    umbrageously, umbrageousness