Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uliginous /ju:'lidʤinl/  

  • Tính từ
    mọc ở chỗ có bùn