Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm xấu đi