Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

type-setting machine /'taip,setiɳmə'ʃi:n/  

  • Danh từ
    máy sắp chữ