Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

type-script /'taip,skript/  

  • Danh từ
    bản đánh máy (trước đây đưa sắp chữ để in)