Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

type-metal /'taip'metl/  

  • Danh từ
    hợp kim đúc chữ in