Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có cùng một độ cao (chữ trong in)