Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

type-foundry /'taip,faundri/  

  • Danh từ
    xưởng đúc chữ in