Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

type-face /'taipfeis/  

  • Danh từ
    (cách viết khác face)
    kiểu loại và kích cỡ con chữ in
    tiêu đề được in bằng chữ thuộc kiểu và kích cỡ khác bản văn