Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

twopence /'tʌpəns/  /'tu:pəns/

 • Tính từ
  (cách viết khác tuppence)
  (trước đây) hai xu
  một chút, một tí
  not care (give) twopence
  (Anh, khẩu ngữ) không để ý chút nào