Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

two-dimensional /,tu:di'men∫ənl/  

 • Tính từ
  [có] hai chiều, không có chiều sâu
  a two-dimensional image
  hình ảnh hai chiều
  a two-dimensional character
  tính cách nông cạn hời hợt (không có chiều sâu)