Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bồn chồn
    dân chúng bắt đầu bồn chồn lo lắng về tất cả những tin đồn ấy