Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

twitchily /twit∫ili/  

  • Phó từ
    [một cách] bồn chồn