Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    có nhiều khúc quành, quanh co
    a twisty path
    con đường quanh co