Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kỹ thuật) máy xe sợi
    cây quấn