Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    nhổ (lông mày) bằng cặp

    * Các từ tương tự:
    tweezer, tweezere, tweezers