Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Thán từ
    chà! (tỏ ý không bằng lòng và chê trách)
    Danh từ
    (Mỹ)
    mông đít, đít