Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người hay chơi cá ngựa ((thông tục) (như) turfite)