Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

turbulently /'tɜ:bjʊləntli/  

  • Phó từ
    [một cách] hỗn loạn
    [một cách] cuồng loạn