Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thợ đào đường hầm, máy đào đường hầm