Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tunnel-net /'tʌnlnet/  

  • Danh từ
    lưới đó (để đánh cá)