Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tunnel-borer /'tʌnl,bɔ:rə/  

  • Danh từ
    máy đào hầm