Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tunnel vision /,tʌnl 'viʒn/  

  • Danh từ
    tầm nhìn hạn chế (nghĩa đen, nghĩa bóng)