Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (địa lý)
    lãnh nguyên, tun-đra