Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ồn ào; xáo động
    rối loạn
    a tumultuary army
    một đạo quân rối loạn