Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dạ dày, bụng (từ dùng đối với trẻ em hay do trẻ em dùng)
    đau bụng
    cái rốn