Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tumblerful /'tʌmbləful/  

  • Danh từ
    cốc (đầy)