Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tumble-weed /'tʌmblwi:d/  

  • Danh từ
    (thực vật)
    cây gió lăn (ở sa mạc Bắc Mỹ)