Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    cho vào máy quay để làm khô quần áo