Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tugboat /'tʌgbout/  

  • Danh từ
    (hàng hải) tàu lai, tàu kéo