Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tug-boat /'tʌgbəʊt/  

  • Danh từ
    tàu lại, tàu kéo