Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tug of war /'tʌgəv'wɔ:/  

  • Danh từ
    trò chơi kéo co
    (nghĩa bóng) cuộc chiến đấu gay go (giữa hai bên)

    * Các từ tương tự:
    tug-of-war