Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    túm, cụm, chùm (tóc, lá…)

    * Các từ tương tự:
    tuft-hunter, tufted, tufty