Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tuck-shop /'tʌkʃɔp/  

  • Danh từ
    cữa hàng bánh kẹo