Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    kết thúc việc trát vữa nối gạch bằng một lớp vữa mịn