Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • -out) /'tʌk'aut/
    danh từ
    (từ lóng) bữa chén no say