Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số ít) (Anh, khẩu ngữ)
    bữa ăn thịnh soạn