Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

truthless /'tru:θlis/  

 • Tính từ
  không đúng sự thực, dối trá
  a truthless witness
  một bằng chứng không đúng sự thực
  gian dối, không thật thà, không chân thật

  * Các từ tương tự:
  truthlessness