Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có thể tin cậy, có thể nhờ cậy, có thể ủy thác