Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    văn kiện pháp lý chuyển giao tài sản cho người được ủy thác